همکاران دفتر فرهنگی

 

 

مدیر کل امور فرهنگی

بی نظیر جلالی

 
     

 

 مسئول دفتر

پروین قلعه

تلفن دفتر: 86732020

88520157 

 فکس: 88520144

معاون

احمد نقی پوران

تلفن : 86732144

معاون

مهدی جباری

تلفن : 86732043

     
  گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی   
     

 رویا قربانی

رئیس گروه توسعه و ترویج فرهنگی

تلفن : 86732028

 فریده گودرزی

(مسئول فرهنگی)

تلفن : 86732066

 اعظم ملازم

(امور استان ها)

تلفن : 86732069

     

 قدرت الله یوسف پور

(برسی لوایح و...)

تلفن : 86732097

 رضا اکبری معلم

(آموزش و پژوهش)

تلفن : 86732063

 ابوالقاسم علی حسینی

(امور نماز)

تلفن : 86732065

محمد علی حیدری

(مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی)

تلفن :86732053

 

اعظم ملازم

(سرپرست امور استان ها)

86732069

  

 

     
 

گروه توسعه و ترویج فرهنگی

 

 

 

 مهدی رضایی جهد کن

(فعالیت های قرآنی)

تلفن : 86732060

 

 

 

 

 سید حسام شریفی

(هنر و تبلیغات محیطی)

تلفن : 86732072

     

 محمد هادی برج خانی

(مسئول کتاب و کتابخانی)

تلفن : 86732056

 محمد پاکیزه صیقلانی

(سایت دفتر و فضای مجازی)

تلفن : 86732027

 


   

زهرا گیتی پسند

(کارشناس مطالعات فرهنگ کار)

تلفن : 86732069