همکاران دفتر فرهنگی

 

 

مدیر کل امور فرهنگی

بی نظیر جلالی

 
   

معاون

احمد نقی پوران

تلفن : 86732144

مسئول دفتر

اعظم ملازم - پروین قلعه

تلفن دفتر : 86732020

تلفن دفتر : 88520157

فکس : 88520144

معاون

مهدی جباری

تلفن : 86732043

   
 گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی  
   

 رویا قربانی

رئیس گروه توسعه و ترویج فرهنگی

تلفن : 86732028

 فریده گودرزی

(مسئول فرهنگی)

تلفن : 86732066

 اعظم ملازم

(امور استان ها)

تلفن : 86732069

   

 قدرت الله یوسفی پور

(برسی لوایح و...)

تلفن : 86732097

 رضا اکبری معلم

(آموزش و پژوهش)

تلفن : 86732063

 ابوالقاسم علی حسینی

(امور نماز)

تلفن : 86732065

محمد علی حیدری

(مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی)

تلفن :86732053

 

 

  

 

   
 

گروه توسعه و ترویج فرهنگی 

 

 

 

 مهدی رضایی جهد کن

(فعالیت های قرآنی)

تلفن : 86732060

 

 

 احمد ستوده

(نماز-امر به معروف ونهی از منکر)

تلفن : 86732154

 

 

 سید حسام شریفی

(هنر و تبلیغات محیطی)

تلفن : 86732072

   

 محمد هادی برج خانی

(مسئول کتاب و کتابخانی)

تلفن : 86732056

 محمد پاکیزه صیقلانی

(سایت دفتر و فضای مجازی)

تلفن : 86732027

 هنگامه شیر افکن

(سواد آموزی-تدوین محتوای رسانه)

تلفن : 86732047


  

زهرا گیتی پسند

(کارشناس مطالعات فرهنگ کار)

تلفن : 86732069