همکاران دفتر فرهنگی

   
 

مدیر کل امور فرهنگی

بی نظیر جلالی

   
مسئول دفتر

پروین قلعه

فریده غربا

تلفن دفتر : 86732020

تلفن دفتر : 88520157

فکس : 88520144

 

   

معاون

احمد نقی پوران

تلفن: 86732144

  کارشناسان

رویا قربانی

رئیس گروه توسعه و ترویج فرهنگی

تلفن : 86732028

 فریده گودرزی

(مسئول فرهنگی)

تلفن : 86732066

   

 قدرت الله یوسف پور

(برسی لوایح و...)

تلفن : 86732097

 رضا اکبری معلم

(آموزش و پژوهش)

تلفن : 86732063

محمد علی حیدری

(مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی)

تلفن :86732053

اعظم ملازم

(سرپرست امور استان ها)

86732069

 

زهرا شایگان

(کارشناس دفتر فرهنگی)

86732060

 

 

 مهدی رضایی جهد کن

(فعالیت های قرآنی)

تلفن : 86732043

 

سید حسام شریفی

(هنر و تبلیغات محیطی)

تلفن: 86732065

 محمد هادی برج خانی

(مسئول کتاب و کتابخانی)

تلفن : 86732056

 محمد پاکیزه صیقلانی

(سایت دفتر و فضای مجازی)

تلفن : 86732027


ابولقاسم علی حسینی

(امورات نمازخانه_ مراسمات دینی و مذهبی)

86732065