فراخوان بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز با عنوان نماز و فضای مجازی