صفحه نخست » آوای کار

آوای کار

آوای کار
 
ردیف
1_ 
 
  

 2_ باران خواهی کشاورزان _ دشت ترکمن _ مخدوم قلی فراقی
 عکس


 2 _ ستایش کار شبانان _ منطقه گلیان _ خراسان شمالی

خراسان 1