بایگانی مقالات

شامل

اهمیت نماز

شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵

 

نقش رسانه ها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

رسانه ها می توانند در اصلاح فرهنگ الگوی تولید و مصرف جامعه، ایجاد و نهادینه کردن رفتارهای اقتصادی مطلوب در بین احاد جامعه نقش آفرینی کنند شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵

 

 

فرهنگ کار

رضایتمندی مشتریان ، زمینه افزایش انگیزه نسبت به انجام کار توسط کارکنان و ایجاد فضای سالم جهت ارائه خدمات انجام کار، یکی از مهمترین رویکرد های سازمان های ارتقای فرهنگ کار و تلاش است دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵

 

 

فرهنگ کار ، مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

نقش اساسی و تایین کننده فرهنگ در هر نوع تحولی علی الخصوص تحول اقتصادی سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵

 

آثار فرهنگ کار

توصیه به تحول و ارتقای فرهنگ کار با استفاده و توجه به شاخص ارزش های درونی و بیرونی کار دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵

 

مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید و تلاش برای خود اتکایی است یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵

 

تاثیر کار بر فرد و جامعه

تاثیر کار در آموزه های های دینی،قرآن و سنت دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵

 

بایگانی مقالات