عملکرد سبد سرمایه گذاری و بنگاه داری صندوق های بازنشستگی

 ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
  فایلهای مرتبط
عملکرد سبد سرمایه گذاری و بنگاه داری صندوق های بازنشستگی
صندوقهای بازنشستگی به دلیل توان مالی بالقوهای که دارند و به خاطر ارزش داراییهایی که دارند در همه جای دنیا ابزاری بسیار مناسب برای توسعه هستند. از سویی صندوق های بازنشستگی در دنیای امروز یکی از پیچیده ترین نهادهای مالی نیز به شمار میروند. در ساختار شکل گیری این نوع نهادهای مالی، اینگونه فرض میشود که منابع موجود بین النسلی بوده و به منظور پایدار ماندن آنها از نظر مالی لازم است که ورودی های فعلی به نوعی سرمایهگذاری شود تا پاسخگوی تعهدات آتی آن باشد. لذا چگونگی تخصیص منابع در این صندوق ها برای سرمایه گذاری و کسب بازده با توجه به ریسک های مترتب بر آن از جنبه های مختلف حایز اهمیت است. در کشور ما بخش عمدة سبد سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی متمرکز بر سهام بوده و سهم سرمایه گذاری در سایر انواع داراییها اعم از اوراق قرضه دولتی، سرمایه گذاری در بازارهای خارج از کشور و سرمایه گذاری در بازار املاک و مستغلات کمتر بوده است. این در حالی است که به طور متوسط، صندوق های بازنشستگی در جهان تنها حدود 40 % از داراییهای خود را در سهام سرمایه گذاری کرده و مابقی سبد خود را در سایر انواعداراییها سرمایه گذاری می کنند. عوامل متعددی در شکلگیری ترکیب کنونی سبد سرمایه گذاری صندوق ها در ایران نقش داشته اند که از جملة آنها واگذاری اجباری سهام شرکت های دولتی در قالب رد دیون، نبود بازارهای مالی توسعه یافته در کشور، محدود بودن حجم و سررسید اوراق با درآمد ثابت منتشرشده در ایران و عدم تدوین سیاست سرمایه گذاری مناسب برای صندوق های بازنشستگی در سنوات قبل برای تعیین محدودیت قانونی بر روی میزان سرمایه گذاری در هر طبقه دارایی توسط این صندوق ها بوده است. بطوریکه از اواخر دهه هفتاد شاهد افزایش انتقال سهام شرکت ها در چارچوب مفاد بودجه مصوب کشور در راستای پرداخت بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی بوده ایم.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.