برنامه عملیاتی سال 1400 ستادی سازمانهای وابسته

 ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
برنامه عملیاتی سال 1400 ستادی سازمانهای وابسته
برنامــه عملیاتــی ســال 1400 وزارت متبــوع، مبتنــی بــر سیاســتهای کلــی و احــکام تکلیفــی قانــون برنامــه ششــم و قانــون احــکام دائمــی توســعه، برنامه¬هــای اقتصــاد مقاومتــی، اولویتهــای عمومــی و تخصصــی ابلاغــی ریاســت محتــرم جمهــوری، برنامه¬هــای بخــش و فرابخــش، برنامه-هــای پیشــنهادی مقــام محتــرم وزارت) چشــم انــداز و رویکردهــا (و ســایر اســناد بالادســتی، در چارچوب "محورهــای نظــام برنامه¬ریــزی" تهیــه و تنظیــم گردیــده اســت. این برنامه ها در سه جلد به تفکیک "برنامه عملیاتی سال 1400 واحدهای ستادی و سازمان های وابسته"، " برنامه عملیاتی سال 1400 واحدهای اجرایی" و همچنین "چکیده برنامه عملیاتی سال 1400" منتشر و ابلاغ گردیده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.