مجموعه گزارش‌های فقر چند بعدی: 2. فقر آموزشی در ایران

 ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
مجموعه گزارش‌های فقر چند بعدی: 2. فقر آموزشی در ایران
ادبیات متأخر از فقر، محرومیت از آموزش (و به طور کلی آموزش باکیفیت) را به خودی خود نشان‌دهنده فقر می‌داند؛ ضمن آن که آموزش می‌تواند با اثرگذاری بر وضعیت اشتغال افراد بر فقر درآمدی آن‌ها نیز مؤثر باشد. از این رو، وضعیت فقر آموزشی نیاز به مداخله سیاستگذار دارد تا از این طریق هم فقر درآمدی شهروندان را تخفیف دهد و هم یک نیاز انسانی را تأمین کند. پرسش اصلی در این پژوهش این است که «منظور از فقر آموزشی چیست؟ کدام یک از جنبه‌های خاص استاندارد دسترسی تحصیلی به عنوان یک نقطه مرجع برای اندازه‌گیری فقر باید لحاظ شوند؟ چه عواملی می‌توانند توضیح‌دهنده فقر آموزشی باشند؟» این مطالعه به بررسی فقر آموزشی در ایران و علل ایجاد کننده آن می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرچند سوادآموزی در ایران روند رو به رشدی داشته، اما از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، به طوری که دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی در رده‌های پایین در بین کشورهای مختلف دنیا قرار دارند. سطح پایین استانداردهای مدارس و کیفیت معلمان در کنار عدم توجه کافی به آموزش پیش از دبستان و مناسب نبودن محیط خانه برای آموزش کودکان از علل اصلی سطح پایین کیفیت آموزش در ایران است. سطح پایین تحصیلات والدین و محیط نامناسب خانه برای آموزش نشان می‌دهد که اتکا بر آموزش از راه دور به شدت می‌تواند بر کیفیت آموزش اثرگذار باشد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.