بررسی روند شاخص های عملکرد اقتصادی و نهادی در ایران

 ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
  فایلهای مرتبط
بررسی روند شاخص های عملکرد اقتصادی و نهادی در ایران
در تدوین این گزارش از بین ده ها گزارش منتشر شده توسط نهادها و سازمان های معتبر جهانی، ده شاخص بین المللی شامل: «شاخص رقابت پذیری جهانی»، «شاخص سهولت کسب و کار»، «شاخص توسعه انسانی»، «شاخص رفاه لگاتوم»، «شاخص بین المللی حقوق مالکیت»، «شاخص آزادی اقتصادی»، «شاخص ادراک فساد»، «شاخص نوآوری جهانی» ، «شاخص پیشرفت اجتماعی» و «شاخص حکمرانی خوب» برگزیده شد. هریک از این گزارشها ابعاد مختلفی از جنبه های اقتصاد، فضای کسب و کار، رفاه، توسعه انسانی، فساد، حقوق و قوانین، توسعه اجتماعی، مدیریت اقتصادی و آزادی اقتصادی را مورد سنجش قرار می دهد و به گونه ای مکمل به شمار می روند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.