کتاب توانمندسازی و کاهش فقر

 ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
  فایلهای مرتبط
کتاب توانمندسازی و کاهش فقر
کتاب پیش رو، برآیند و نتیجه گزارش توسعه جهانی در سال 2001 - 2000 با عنوان ریشه کنی فقر است که بر شناسایی فرص تها، توانمندسازی و امنیت به عنوان شالوده و بنیان برنامه ریزی و اجرای راهبردهای کاهش فقر تاکید می نماید. از زمان رسمیت یافتن محوریت توانمندسازی برای اثربخشی توسعه در چارچو بهای راهبردی بانک جهانی، این بانک توانمندسازی فقرا و سرمایه گذاری بر دارای یهای آنان را به عنوان یکی از دو حوزه مهم برای حمایت از کشورهای کمک گیرنده به رسمیت شناخته است. این کتاب بر نگر شها و دیدگا ههای کنونی بانک جهانی در خصوص توانمندسازی به منظور اثربخشی توسعه تاکید می کند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.