ساختار و سازماندهی بازرسی کار در جمهوری فدرال آلمان

 ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
  فایلهای مرتبط
ترجمه حاضر از انتشارات سازمان بین المللی کار در رابطه با ساختار و سازماندهی بازرسی کار در کشور آلمان تهیه گردیده است. در این متن ساختار بازرسی کارکشور آلمان تشریح و وظایف و مسئولیت های بازرسان کار گوشزد شده است. از آنجا که آلمان کشور فدرال با ایالت های خودمختار است، همین امر در نحوه سازماندهی بازرسی کار و انجام بازرسی ها اثر گذاشته است. بازرسان کار در آلمان هم از شاخه دولتی و هم از شاخه نهادهای بیمه حوادث انتخاب گردیده و وظایف مربوطه را مطابق اولویت هایی که در هر ایالت برای آنها تکلیف می شود انجام می دهند ضمن اینکه در بعضی ایالتها و در رابطه با بخش هایی از صنعت صرفا بازرسان نهادهای بیمه متولی امر بوده و بازرسان کار ایالتی در این رابطه فعالیتی ندارند. کشور آلمان دارای حدودا 3600 نفر بازرس کار برای نیروی کاری بیش از 45 میلیون نفر می باشد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.