نقش سرمایه فرهنگی در تشکیل گروه همیار زنان سرپرست خانوار

 ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
  فایلهای مرتبط
نقش سرمایه فرهنگی در تشکیل گروه همیار زنان سرپرست خانوار
تثبیت شده ترین کاربرد مفهوم سرمایه فرهنگی در جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی متاثر از پیر بوردیو است که عقیده دارد افراد دارای سرمایه فرهنگی هستند، درصورتی که در فرهنگ والای جامعه قابلیت هایی کسب کرده باشند. به نظر بوردیو این نوع سرمایه فرهنگی به سه شکل متجسم (تجسم یافته)، یک حالت شیء شده (عینیت یافته) و یک حالت نهادین شده (نهادینه) وجود دارد. روش مطالعه، روش کیفی اتنوگرافی و تکنیک مورد استفاده در این مطالعه گروه متمرکز می باشد که با استفاده از ترکیب مصاحبه و مشاهده، اطلاعات مورد نیاز گردآوری گردید. شناسایی بازخوردها)ارزیابی(، دیدگاهها، احساسات، واکنشها و تمایلات با استفاده از این روش به دست آمد. شناسایی تنوع درکها، دیدگاه ها و برداشت ها از یک پدیده واحد از ویژگی های این روش است. پس از مصاحبه با ده زن سرپرست خانوار در گروه همیار ارمغان، یافته ها حاکی از آنست که مولفه مهارت در سرمایه فرهنگی تجسم یافته که مهمترین نوع سرمایه فرهنگی است، نقش کلیدی در تشکیل و موفقیت گروه همیار داشته است. پس از آن مولفه استفاده از ابزارهای فرهنگی نظیر کامپیوتر و موبایل هوشمند در سرمایه فرهنگی عینیت یافته ، حایز اهمیت بوده که در بروز رسانی و ارتقاء مهارت این زنان، نقش بسزایی داشته است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.