رسانه ها و آموزش حقوق شهروندی

بهروز لطفی  ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
  فایلهای مرتبط
شهروندان باید با حقوق شهروندی خود آشنا باشند،حقوق شهروندی برای ترویج، نیاز به اجماع کلی دارد و باید فرهنگ سازی شود .یکی از ضمانت های اجرایی حقوق شهروندی افکار عمومی است. رسانه ها با توجه به رسالت خود لازم است آموزش حقوق شهروندان و آگاه کردن افراد جامعه را در دستورکار خود قرار دهند و دولت یازدهم نیز به کمک رسانه ه ا ب ا درنظر گرفتن ضمانت های اجرایی ، نهادهای دولتی و عمومی را در مسیر شفاف سازی فعالیت های خود و اطلاع رسانی به شهروندان، به رعایت دقیق قانون موظف نمایند .در این مقاله از روش سنتز پژوهی استفاده شده و نتایج مقالات و پژوهش هایی که به نوعی با موضوع مرتبط بودند مورد بررسی قرار گرفته و جمع بندی گردیده است. یافته ها حاکی از آن است که رسانه های جمعی داخلی تاکنون تأثیر قابل توجهی برآگاهی شهروندان از حقوق شهروندی نداشته اند. با این حال رسانه ها می توانند نقشی پر اهمیت در زمینه افزایش حقوق شهروندی ایف ا کنند و تحکیم حقوق شهروندی در جامعه توسط رسانه ها، پیش نیاز ارائه آگاهی های عمومی و توجیه کننده و جهت دهنده افکار عمومی در جهت افزایش ادراک تودة مردم به حقوق و تکالیف خود است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.