نشست های تخصصی ظرفیت سازی و هم افزایی بین سازمان های دولتی و غیر دولتی

یعقوب اندایش، عبدالرحیم تاج الدین، نرجس خاتون اسعدی خلیلی، فاطمه حق پرست، عاطفه مهربانی، علی زیرک آبدارلو  ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
نشست های تخصصی ظرفیت سازی و هم افزایی بین سازمان های دولتی و غیر دولتی
در عصر حاضر با مطرح شدن مفهوم عاملیت انسانی در نظریات توسعه یکی از شاخص های مهم برای توسعه هر کشوری وضعیت زنان و سطح توانمندسازی این قشر می باشد. از آنجا که تعداد زنان سرپرست خانوار به دلیل افزایش میزان مرگ و میر مردان افزایش نرخ طلاق، افزایش تعداد زندانیان، اعتیاد یا مهاجرت سرپرست خانوار روندی صعودی دارد توجه به توانمندسازی این قشر آسیب پذیر ضرورت دارد. اگر چه برنامه توانمندسازی افراد و جوامع در قلمرو حمایت های اجتماعی است اما با توجه به اینکه هدف نهایی آن منجر به فقرزدایی می شود بنابراین موفقیت برنامه های فقرزدایی نیازمند طراحی و اجرای برنامه های توانمندسازی است. این برنامه ها از طریق همکاری های بین بخشی و فرابخشی و مشارکتذی نفعان و گروههای هدف در تمام سطوح سیاستگذاری برنامه ریزی، اجرا، نظارت، بهره برداری، گزارش دهی و ارزشیابی صورت می گیرد و طی آن فرد خانواده اجتماع و حوزه های وسیع تر جامعه در ابعاد مختلف فردی، روان شناختی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به ظرفیت ها و توانمندی های مطلوب نایل می شوند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.