توانمندسازی زنان ـ قوانین و برنامه های توسعه کشوری

نرجس خاتون اسعدی خلیلی، فاطمه حق پرست  ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
  فایلهای مرتبط
توانمندسازی زنان ـ قوانین و برنامه های توسعه کشوری
توانمندسازی یا مقتدرسازی اصطلاحی است که در طول چند سال اخیر، گسترش فزاینده و مقبولیت روز افزونی داشته است و همچنین واژه ای است که در بحث های سیاسی مربوط به توانمندسازی افراد، خانوارها، اجتماعات فقیر و ... ظاهر شده است و در واقع ارتباط تنگاتنگی را با بهبود مستمر، ارتقای صلاحیت، تغییر رفتار و بهبود بر عملکرد این افراد نشان می‌دهد. به عبارتی توانمندسازی به عنوان یک ایده متداول محسوب گردیده که به مثابه بخشی از زبان توسعه مطرح می‌شود.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.