بررسی روند تغییرات در تعهدات قانونی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای 91-1388

سمیه اسعدی، محمدرضا مسعودی  ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
بررسی روند تغییرات در تعهدات قانونی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای 91-1388
معاش و تضمین آن برای نیروی کار شکل گرفتهاند. علاوه بر آن، این صندوقها زمینههای تحقق رشد و توسعۀ پایدار که خود ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در پی دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعی میگردد را موجب شدهاند. در نتیجه تأمین منابع مالی صندوقهای مذکور به منظور پایداری در ارائۀ خدمات و انجام تعهدات در قبال جمعیت تحت پوشش، از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است. یکی از اقلام درآمدی تأمین منابع مالی صندوقها، حق بیمۀ تأمین اجتماعی (سهم دولت) است که در سالهای اخیر به دلیل کسری بودجه و عدم توان دولت برای پرداخت آن، باعث از بین رفتن تعادل منابع و مصارف صندوقهای بیمهای شده است. در این مقاله سعی بر آن است قوانین حمایتی که به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده و به تبع آن بدهیهایی را برای دولت نسبت به سازمان یادشده ایجاد کرده، طی سالهای 1388 لغایت 1391 مورد بررسی قرار گیرند. سپس براساس میزان صدمهای که به سازمان وارد میکنند، رتبه بندی شوند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تا پایان سال 1391 بیشترین بار مالی متعلق به قوانین مربوط به %3 حق بیمه سهم دولت" و کمترین آن مربوط به "تفسیر ماده ( 13 ) قانون حمایت از آزادگان (موضوع پرداخت دو برابر حقوق و مزایای " کارکنان مشمول آزاده)" میباشد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.