اولین کمیته قرآنی جامعه کار و تلاش خرداد 95

اولین جلسه کمیته سواد آموزی سواد آموزی کارگران

اولین جلسه کمیته سواد آموزی سواد آموزی کارگران

جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵
اولین جلسه کمیته سواد آموزی کارگران خرداد 95

اولین جلسه کمیته سواد آموزی کارگران خرداد 95

جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵
کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵
کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵
کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵
کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵
کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵
کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵
کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

کمیته قرآن جامعه کار و تلاش چهارم خرداد 95

جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید