چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵, ۰۵:۱۰
 
 

تست ساخت صفحه


فایل برای تست استفایل برای تست است

همدان

  

 

 

 

کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند مهمترین عامل توسعه در هر کشوری، ابزار، فناوری و پول نیست، بلکه شاخصترین محور توسعه در هر سرزمینی، نیروی انسانی است که اتحاد و همکاری این نیروها میتوانیم


عکس 4 

 

 
اصفهان
 
عکس 1